Sopimusehdot

Sopimusehdot

1 § Laitos toimittaa vettä liittyjälle kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä, tätä sopimusta, osuuskunnan sääntöjä ja ohjesääntöjä, osuuskuntakokouksen ja hallituksen päätöksiä ja määräyksiä noudattaen.

2 § Laitos noudattaa liittyjältä perittävien vesimaksujen osalta kulloinkin voimassaolevia vesimaksutaksoja.

3 § Liittyjä suorittaa kaikki osuuskunnan määräämät maksut aikanaan sekä noudattaa edellä 1 §:ssä mainittuja ehtoja omalta puoleltaan.

4 § Veden laskutus aloitetaan siitä päivästä, jolloin vesi johdetaan kiinteistön vesilaitteistoihin. Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta ja laskutuksesta sovitaan erikseen.

5 § Tonttivesijohdon liittymiskohta merkitään karttaliitteeseen tai osoitetaan liittymiskohta paikan päällä.

6 § Jos liittyjä vaihtuu, allekirjoittanut liittyjä ilmoittaa siitä heti laitokselle sekä sitoutuu luovutuskirjaan sisällyttämään ehdon, jonka nojalla luovutuksen saaja sitoutuu noudattamaan kaikkia tämän liittymis-sopimuksen ehtoja.

7 § Jos liittyjä haluaa kiinteistönsä erotettavaksi laitoksesta, hänen on ilmoitettava tästä laitokselle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua erottamisajankohtaa.

8 § Liittyjä on vastuussa laitokselle kiinteistön vedenkulutuksesta aiheutuvista vesimaksuista vesimittarin lukemiseen saakka, joka on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluessa vaihtumis- ja eroamis-ilmoituksen saapumisesta lukien.

9 § Laitoksella on oikeus irtisanoa vesilaitoksen liittymistä koskeva sopimus kolmen kuukauden irtisanomis-ajalla, jos laitos lopettaa toimintansa kyseessä olevalla alueella tai jakeluverkko luovutetaan toiselle omistajalle, taikka laitoksessa tapahtuu tähän verrattavia uudelleenjärjestelyjä.

10 § Ennen kiinteistön vesilaitteiston asentamista on niitä koskevat suunnitelmat esitettävä laitokselle hyväksyt-täväksi. Suunnitelmiin tulee kuulua tässä sopimuksessa luetellut vesijohtopiirustukset.

11 § Tonttivesijohdon hankinnasta ja asentamisesta huolehtii liittyjä laitoksen ohjeiden mukaan. Tonttivesi-johdon kaivutöistä huolehtii liittyjä. Suorittamistaan hankinnoista ja töistä laitos laskuttaa liittyjää vahvis-tettujen laskutusperusteiden mukaisesti.

12 § Tonttivesijohdon kunnossapitoon ja uudelleenrakentamiseen liittyvistä hankinnoista ja asennuksista huolehtii laitos liittyjän kustannuksella. Kaivutöistä huolehtii liittyjä.

13 § Liittyjä on velvollinen myöntämään vesilaitokselle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia yleisen vesihuolto-laitoksen vesijohtoverkostoon kuuluvia johtoja kiinteistönsä alueella.

14 § Vesihuoltolaitoksella on oikeus ilman eri irtisanomisista erottaa liittyjä laitoksen verkostosta ja lopettaa veden toimittaminen

  • Jos liittyjä ei noudata tätä sopimusta tai vesilaitoksen hallintoelimien antamia teknillisiä määräyksiä,
  • Jos vesimaksua ja muita vesilaitoksen laskuja ei suoriteta määräpäivinä
  • Jos liittyjä on asetettu konkurssiin tai on muuten todettu maksukyvyttömäksi.

Uudelleen liittämisestä vesijohtoverkostoon aiheutuvat kulut kuin myös erottamisesta aiheutuneet kulut on liittyjän maksettava vesilaitoksen määräämin perustein.

15 § Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita.

16 § Liittyjä sitoutuu ilmoittamaan laitokselle kiinteistöön tehtävät rakennusmuutokset liittymisyksikköjen uudelleen määräämistä varten.

17 § Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molemmin puolin allekirjoitettu.

18 § Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.